Skip to main content

Szkody w pojazdach spowodowane dziurami w nawierzchni drogi lub kolizjami z dzikimi zwierzętami są częstymi problemami, z którymi borykają się kierowcy. W artykule przedstawiamy praktyczne informacje na temat możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w takich sytuacjach oraz dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa drogowego.

Kto odpowiada za szkody wynikłe z zaniedbań w utrzymaniu infrastruktury drogowej?

Za szkodę spowodowaną zaniedbaniem w utrzymaniu infrastruktury drogowej odpowiada zarządca drogi. W zależności od rodzaju drogi odpowiedzialność ponoszą:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – drogi krajowe i autostrady,dziura w drodze
 • Zarząd powiatu lub województwa – drogi powiatowe i wojewódzkie,
 • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta – drogi gminne.

Zarządca drogi ma obowiązek monitorowania stanu dróg, przeprowadzania okresowych kontroli, wykonywania robót naprawczych oraz zapewnienia odpowiedniego oznakowania miejsc niebezpiecznych. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do przypisania odpowiedzialności za powstałe szkody.

Monitorowanie stanu dróg

Przez monitorowanie stanu dróg należy rozumieć regularną ocenę techniczną i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Proces ten obejmuje:

 • Regularne kontrole stanu technicznego,
 • Identyfikację uszkodzeń i defektów,
 • Szybką interwencję w celu naprawy usterek.

Monitorowanie ma na celu zapobieżenie dalszym uszkodzeniom oraz eliminację zagrożeń dla użytkowników dróg.

Oznakowanie miejsc szczególnie niebezpiecznychdziura w drodze

Miejsca szczególnie niebezpieczne, takie jak uszkodzenia nawierzchni drogi lub szlaki migracyjne dzikich zwierząt, powinny być odpowiednio oznakowane. Zarządca drogi jest zobowiązany do:

 • Ustawiania znaków ostrzegawczych,
 • Przekazywania aktualnych informacji o zagrożeniach,
 • Usuwania usterek i prowadzenia prac naprawczych.

Odpowiednie oznakowanie pozwala kierowcom na zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie działań prewencyjnych.

Kontrola roślinności przydrożnej

Zarządca drogi powinien również kontrolować stan roślinności przydrożnej, aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zarośnięte pobocza mogą ograniczać widoczność i stanowić zagrożenie dla kierowców. Do obowiązków zarządcy należy:

 • Przycinanie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 • Utrzymywanie zieleni w sposób eliminujący zagrożenia.

Brak odpowiedniej kontroli roślinności może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak nagłe złamanie się gałęzi czy przewrócenie drzewa.

Dochodzenie odszkodowania z ubezpieczenia OC zarządcy drogi

W przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku zaniedbań infrastruktury drogowej, należy:

 1. Ustalić podmiot odpowiedzialny za zarządzanie drogą,
 2. Złożyć wniosek o odszkodowanie do ubezpieczyciela zarządcy drogi lub bezpośrednio do zarządcy, jeśli brak jest ubezpieczenia OC,
 3. Udokumentować szkodę poprzez:
 • Zebranie oświadczeń świadków,
 • Uzyskanie protokołu policji lub straży miejskiej,
 • Wykonanie dokumentacji zdjęciowej.

Wskazówki dotyczące dokumentacji szkody

Dokumentacja szkody jest kluczowa dla udowodnienia roszczenia. Należy zebrać jak najwięcej dowodów, w tym:

 • Zdjęcia miejsca zdarzenia i uszkodzeń pojazdu,
 • Notatki służb mundurowych (policja, straż miejska),
 • Oświadczenia świadków,
 • Fakturę za naprawę lub kalkulację kosztów naprawy.

Pamiętaj, że szkoda powstaje w momencie uszkodzenia, a nie dopiero po dokonaniu naprawy.

Odpowiedzialność zarządcy drogi

Odpowiedzialność zarządcy drogi opiera się na zasadzie winy, zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Do przypisania odpowiedzialności muszą być spełnione trzy przesłanki:

 1. Bezprawne i zawinione działanie lub zaniechanie zarządcy,
 2. Powstanie szkody w majątku poszkodowanego,
 3. Związek przyczynowy pomiędzy działaniem/zaniechaniem a szkodą.

Przykład z życia

Wyobraźmy sobie sytuację: Zarządca drogi nie przeprowadzał okresowych kontroli stanu drogi. W nawierzchni jezdni pojawiły się znaczne ubytki, o których zarządca wiedział, ale nie podjął żadnych działań naprawczych. Kierowca najechał na taki ubytek, co spowodowało uszkodzenie opony i zawieszenia pojazdu. W tej sytuacji zarządca drogi ponosi odpowiedzialność, ponieważ istnieje bezpośredni związek przyczynowy między zaniedbaniem a powstałą szkodą.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy:

 • Zdarzenie nie wynikło z winy zarządcy drogi,
 • Kierowca popełnił błąd (np. niedostosowanie prędkości),
 • Podjęto wszelkie możliwe działania zapobiegawcze,
 • Działała siła wyższa (np. anomalie pogodowe),
 • Działanie osób trzecich (np. uszkodzenie infrastruktury przez chuliganów).

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania warto złożyć reklamację do ubezpieczyciela, a w razie dalszego negatywnego stanowiska, skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.

Jak zapobiegać szkodom drogowym?

Aby zminimalizować ryzyko powstania szkód, zarówno zarządcy dróg, jak i kierowcy powinni podejmować działania prewencyjne:

 • Regularne kontrole i naprawy infrastruktury drogowej,
 • Odpowiednie oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
 • Kontrola roślinności przydrożnej,
 • Ostrożna jazda i dostosowanie prędkości do warunków na drodze,
 • Zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach znanych z migracji dzikich zwierząt.

Nowoczesne technologie w monitorowaniu stanu dróg

Współczesne technologie mogą znacznie ułatwić zarządzanie infrastrukturą drogową. Przykłady nowoczesnych rozwiązań to:

 • Drony do monitorowania stanu nawierzchni i identyfikacji uszkodzeń,
 • Czujniki umieszczone w nawierzchni dróg, monitorujące jej stan w czasie rzeczywistym,
 • Aplikacje mobilne pozwalające użytkownikom zgłaszać ubytki i inne problemy bezpośrednio do zarządców dróg.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii może przyczynić się do szybszego wykrywania i naprawy usterek, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Podsumowanie

Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury drogowej i właściwe zarządzanie nią jest kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników dróg. W przypadku szkód warto znać swoje prawa i możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Zarządcy dróg muszą dbać o regularne kontrole i naprawy, a kierowcy powinni zachowywać szczególną ostrożność, aby minimalizować ryzyko wypadków i szkód. Nowoczesne technologie mogą znacząco wspomóc zarządzanie infrastrukturą drogową, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie DEFEND Gap jako dodatkowa ochrona finansowa

Jednym z ważnych aspektów ochrony finansowej, który warto rozważyć, jest ubezpieczenie DEFEND Gap (Guaranteed Asset Protection). Jest to szczególnie przydatne w kontekście szkód komunikacyjnych, gdzie standardowe ubezpieczenie OC i AC może nie pokryć pełnej wartości strat.

Czym jest ubezpieczenie DEFEND Gap?Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie DEFEND Gap to polisa, która chroni właściciela pojazdu przed stratą finansową wynikającą z różnicy między wartością rynkową pojazdu a kwotą pozostałą do spłaty kredytu lub leasingu w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu. W praktyce oznacza to, że jeśli Twój pojazd ulegnie zniszczeniu lub zostanie skradziony, ubezpieczenie DEFEND Gap pokryje różnicę między wypłatą z polisy AC z dnia szkody a pierwotną wartością za jaką nabyłeś pojazd.

Dlaczego warto rozważyć ubezpieczenie DEFEND Gap?

1. Pełna ochrona finansowa: W przypadku szkody całkowitej, standardowe ubezpieczenie AC pokrywa jedynie aktualną wartość rynkową pojazdu, która z czasem maleje. Ubezpieczenie DEFEND Gap zabezpiecza Cię przed koniecznością spłaty kredytu lub leasingu, którego wartość może być wyższa niż wypłacona kwota z AC.

2. Spokój ducha: Posiadanie ubezpieczenia DEFEND Gap daje pewność, że w razie najgorszego scenariusza masz wystarczająco dużo środków, aby w najkrótszym możliwym czasie odkupić auto podobnej klasy jak to utracone i wrócić na drogę (do biznesu).

3. Łatwość zakupu online: Obecnie ubezpieczenie DEFEND Gap można wygodnie zakupić online na stronie www.gaponline.pl co pozwala na szybkie i bezproblemowe zabezpieczenie finansowe pojazdu.

Przykład zastosowania ubezpieczenia DEFEND Gap

Wyobraź sobie sytuację, w której Twój samochód zostaje całkowicie zniszczony w wyniku kolizji nie z twojej winy. Wartość rynkowa pojazdu to 60 000 zł, a pozostała kwota do spłaty leasingu wynosi 80 000 zł. Standardowe ubezpieczenie AC wypłaci Ci 60 000 zł, ale nadal będziesz musiał spłacić brakujące 20 000 zł z własnej kieszeni, aby zamknąć umowę leasingowę. Mając ubezpieczenie DEFEND Gap, ta różnica zostanie pokryta, co oznacza, że nie poniesiesz dodatkowych kosztów.

Jak zakupić ubezpieczenie DEFEND Gap online?

Proces zakupu ubezpieczenia DEFEND Gap online jest prosty i szybki, zajmie mniej niż 5 minut:

 1. Wejdź na stronę www.gaponline.pl
 2. Wypełnij formularz z danymi pojazdu.
 3. Wybierz odpowiedni plan ubezpieczenia DEFEND Gap.
 4. Dokonaj płatności online i otrzymaj potwierdzenie polisy.

Ubezpieczenie DEFEND Gap to ważny element ochrony finansowej dla każdego właściciela pojazdu, szczególnie w sytuacjach, gdy standardowe polisy nie wystarczają do pokrycia wszystkich zobowiązań. Warto rozważyć tę formę zabezpieczenia, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu.

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowo-finansowej, w obszarach związanych z tworzeniem produktów ubezpieczeniowych. Od wielu lat reprezentuję firmę DEFEND Insurance w PL i regionie CEE.
Tomasz Oszczepalski